Stihl Carburettor Repair Kit

 • 3246 Stihl TS400 Carburettor Repair Kit

  3246 Stihl TS400 Carburettor Repair Kit

  • GHS Part No. 3246
  • REPLACES OEM RK-28HS
 • 3250 Stihl BG66, BG86 Carburettor Repair Kit

  3250 Stihl BG66, BG86 Carburettor Repair Kit

  • GHS Part No. 3250
  • REPLACES OEM 4241 007 1002, RB-164
 • 3394 Stihl 017, 018, MS170 Carburettor Repair Kit

  3394 Stihl 017, 018, MS170 Carburettor Repair Kit

  • GHS Part No. 3394
  • REPLACES OEM 1130 007 1061, RB77
 • 4044 Stihl TS410, TS420 Carburettor Repair Kit

  4044 Stihl TS410, TS420 Carburettor Repair Kit

  • GHS Part No. 4044
  • REPLACES OEM RB-151
 • 4348 Stihl MS240, MS260 Carburettor Repair Kit

  4348 Stihl MS240, MS260 Carburettor Repair Kit

  • GHS Part No. 4348
  • REPLACES OEM 1121 007 1063, K10-WTE
 • 7418 Stihl FS130, HT130, HT131 Carburettor Gasket Set, GND-132

  7418 Stihl FS130, HT130, HT131 Carburettor Gasket Set, GND-132

  • GHS Part No. 7418
  • REPLACES OEM GND-132
 • 7419 Stihl HS46 Carburettor Gasket Set, GND-146

  7419 Stihl HS46 Carburettor Gasket Set, GND-146

  • GHS Part No. 7419
  • REPLACES OEM GND-146